Måleteknik og fejlretning

Gengivelse af DVB-T signal med flervejsudbredelse

 

Gengivelse af det ideelle DVB-T signal

 

• DVB-T standarden kan i et vist omfang korrigere transmissionsfejl, uden at der opstår fejl i billeder eller lyd. Overskrides denne tærskel, vil der opstå massive forstyrrelser eller systemet vil falde helt ud. Det er stort set umuligt at optimere modtagelsen og vurdere signalreserven på samme måde som det i forbindelse med analogt tv er muligt at vurdere billedkvaliteten.

 

• Hvis man betragter et DTT signal på et antennemåleinstrument med frekvensspektrum, vil man ved ideel transmission se et firkantet spektrum med hhv. 7 og 8 MHz båndbredde. Modtages flere sendere i et Single Freequency Network eller ved modtagelse fra flere sendere afviger spektret fra denne optimale form. Ved op- og indstilling af antennen bør der findes et kompromis mellem maksimal feltstyrke og det ideelle spektrum.

 

• Jo mere kompleks modtagesituationen er (f.eks. i stuelejligheder), desto hyppigere ses der afvigelser i frekvensspektret. Ved brug af tagantenne er det ofte muligt at modtage og måle det ideelle spektrum.

 

• Er der ikke adgang til et måleinstrument, er det muligt at foretage en frekvensskanning på den digitale dekoder, der viser, hvilke kanaler, der kan modtages på den aktuelle antenneposition. Da signal udbredelsen afhænger af frekvensen, kan enkelte multipleks have forskellige feltstyrker selv om de sendes fra samme senderplacering. Hvis der mangler programmer efter en frekvensskanning, bør antennens placering ændres inden der igen skannes og i den forbindelse anbefales det at slette det tidligere skanningsresultat i dekoderen.

 

• Hvis der efter dette stadig er problemer med modtagelsen, kan den enkelte kanal indstilles manuelt ved at søge og optimere ved at benytte dekoderens integrerede feltstyrkeviser. Ændringer af antennens placering bør foretages langsomt, da dekoderen først reagerer, når den indstillede kanal er synkroniseret og kanalen dekodet. Synkronisering tager i reglen nogle sekunder.

 

• En indendørs antenne bør placeres i nærheden af et vindue for bedre modtagelse. Hvis det på trods heraf ikke kan lade sig gøre at modtage et tilfredsstillende signal, kan det anbefales at opstille en antenne med højere gain (større modeller).

 

• Hvor der er tale om sporadiske forstyrrelser under modtagelsen, tjekkes det, om der er elektiske apparater i nærheden af antennen (f.eks. boremaskiner, lysstofrør, PC, skærm), der kan være årsag til forstyrrelsen. Bemærk, at forstyrrelsen også kan komme fra andre af boligens lokaler eller udefra. En tændt mobiltelefon i nærheden af en aktiv antenne kan forstyrre modtagelsen meget voldsomt.