FAQ med fritekstsøgning

Få svar på dine spørgsmål

For at lette dig i din søgen efter svar har vi installeret en omfattende FAQ som du kan betjene med fritekst søgning. Du indtaster blot dit spørgsmål, der kan bestå af et eller flere ord, hvorefter søgemaskinen i takt med din indtastning vil reducere antallet af svarmuligheder.

Søg:

Hvad er/betyder DVB-T/DTT?

DVB-T er en forkortelsen af den engelske betegnelse ”Digital Video Broadcast Terrestrial”
DTT er en forkortelse af Digitalt Terrestrisk Tv. Begge begreber er udtryk for digitalt mastebaseret tv som den enkelte seer modtager via egen antenne.

Findes der andre former for digitalt fjernsyn?

DVB-T er digitalt antenne tv
DVB-C er digitalt kabel tv
DVB-S er digitalt satellit tv
Ingen af de tre systemer er kompatible

Valg af udendør antenne

DTT nettet benytter Kanal 21 – 60 i UHF området svarende til frekvensområdet 474 MHz til 778 MHz. Dækningen eller signalstyrken fra sendermasterne forudsætter som udgangspunkt anvendelse af en udendørs antenne med betydelig retningsvirkning (gain) i 10 meters højde over jorden, og derfor anbefales det at benytte retningsbestemte antenner (Yagi-antenner) eller gitterantenner monteret på en udendørs mast. Mange steder kan signalerne dog modtages med en lavere placeret antenne, med antenner med ringe gain og i områder tæt på senderne med indendørs antenner på enten loftet eller som en stueantenne. En antenne til DTT nettet skal dække hele UHF frekvensområdet og skal derfor være mærket K21 - K59. Antennen kan være med:

  • 6-10 elementer (tværpinde) som giver ca. 8 dB passiv forstærkning (gain)
  • 24-30 elementer som giver 12 dB gain
  • 45-55 elementer som giver 15 dB gain.

Endelig kan man benytte en antenneforstærker, der skal monteres i umiddelbar nærhed af antennen, men det er bedre at benytte en stor antenne i stedet for en lille med forstærker,da forstærkeren under alle omstændigheder tilfører signalet ekstra støj.

 

Yagi-1

Yagi antennen er meget retningsfølsom og derfor velegnet i sendernes yderområder

 

panelantenne

 

Gitterantennen har et begrænset gain (typisk 12 dB), men med gode modtageegenskaber i hele UHF frekvensområdet


Radiobølger

Hvis der er frit sigt fra modtagerantenne til sendermast, vil der normalt ikke være modtageproblemer, men hvis der er landskabsdele eller bygninger, som reflekterer radiobølgerne, opstår der interferens mellem de reflekterede signaler og de direkte signaler. Det resulterer i fading-huller i dækningen eller signalstyrken - og disse huller opstår i alle tre dimensioner. Fading-hullernes indbyrdes afstand afhænger af bølgelængden. På UHF området vil hullerne ligge i en indbyrdes afstand på få centimeter alt efter om TV kanalen ligger i den nedre eller øvre del af UHF båndet. Det kan altså i nogle tilfælde være et meget komplekst feltstyrke/signalstyrke billede, som en modtagerantenne befinder sig i.

 

feltstyrkelandskab

Feltstyrke landskab med fading.

 

Så udover at den retningsbestemte antenne skal pege i den rigtige retning - mod den bedste sender - så kan placeringen rumligt være afgørende. En ændring på 5 til 10 centimeter i højden eller til siderne kan derfor betyde meget.

Generelt vil en gammel TV 2 UHF antenne også kunne benyttes til modtagelse af de nye DTT signaler. (Enkelte steder skal den dog drejes til en anden polarisation).

Da interferensmønsteret for den enkelte kanal afhænger af frekvensen (TV kanalen), vil antenneplaceringen ofte være udtryk for det bedst mulige kompromis mellem alle de kanaler, der skal modtages det pågældende sted.

Justering af antennen

Den bedste antenneplacering findes bl.a. ved at benytte modtagerens indikator for signalstyrke og signalkvalitet (hvordan denne aktiveres fremgår af modtagerens manual - normalt under Menu, opsætning, kanalsøgning).

 

signalkvalitet

 

Eksempel på visning af signalstyrke og signalkvalitet

 

Enkelte apparater kan vise signalets signal/støj forhold C/N. Denne værdi skal være over 23dB for at sikre god og stabil modtagelse.

Der skal bruges et digitalt TV måleinstrument med smalbåndet filter, som integrerer effekten over hele den 8 MHz brede kanal og anvender RMS detektering da selv professionelle TV måleinstrumenter til feltstyrkemåling på analoge TV signaler ikke kan bruges til måling af de digitale multipleks.

I de tilfælde, hvor der ikke er frit sigt i retningen til en sender, er det i forbindelse med digital modtagelse muligt at anvende reflekterede signaler fra f.eks. en bygning. I disse tilfælde kan det være en fordel at forsøge at finde reflekterede signaler fra flere retninger, og herefter vælge signalet med den mest stabile signalstyrke og signalkvalitet.

Hvis signalet ikke er tilstrækkelig godt på en eller flere kanaler, selvom retningen til ”bedste sender” er korrekt, kan det være reflekterede signaler, som giver ”fading huller”. En løsning kan da være at finjustere antennens højde, da selv små ændringer på 5 til 10 cm kan være afgørende for modtagekvaliteten.

Signaldækning

Den feltstyrke eller signalstyrke man kan forvente på en given lokalitet, er beregnet på det interaktive kort

 

interaktivt dækningskort

Det interaktive dækningskort for DTT nettet

 

Når der indtastes en adresse, viser det interaktive dækningskort det regionale tilhørsforhold og de beregnede modtageforhold ved brug af henholdsvis udendørs og indendørs antenne. Desuden anvises retningen til de beregningsmæssigt bedste og næstbedste senderpositioner. Der er dog tale om en teoretisk beregning baseret på landskabets topografi, som kun i mindre grad tager hensyn til lokale forhold som bygninger, træer osv

Specielt i sommerhusområder vil træer eller bevoksning ofte dæmpe signaler i UHF området voldsomt og modtageforholdene kan derfor meget vel forringes betydeligt om foråret, når der kommer blade på træerne. De TV kanaler og frekvenser som de enkelte MUX1 og MUX2 sendere i DTT nettet benytter, kan ses her hvor der også oplyses om polarisation, effekt og senderhøjde for hovedsendere og hjælpesendere.

 

Digitale antenner

I store dele af landet er der så gode modtageforhold, at det er muligt at modtage DTT signalet med en stueantenne, der ofte er udstyret med en indbygget forstærker. Man skal dog være opmærksom på, at f.eks. nyere termoruder er udstyret med en metalbelægning, som dæmper radiosignalerne kraftigt. Disse antenner er desuden ret følsomme overfor mobiltelefoner og andet indendørs udstyr, som udstråler radiostøj, og derfor er der mange, der med fordel vælger at montere en digital udendørs antenne.

 

stueantenne

Stueantenne med forstærker

 

digital udendørsantenne

Udendørs digital antenne med forstærker

 

Flagknopper og UFO antenner

Mange campingvogne og både er udstyret med såkaldte UFO antenner. Disse antenner er ikke særligt følsomme og har ingen retningsorientering og kræver derfor optimale modtageforhold.

 

UFO

UFO antenne

 

Flagknopantennerne, der er meget populære i sommerhusområderne, lider af de samme skavanker som UFO-antennerne. De er heller ikke særligt følsomme ligesom de heller ikke er retningsorienterede. Derfor er de heller ikke specielt velegnede i sendernes yderområder (hvor mange sommerhusområder befinder sig)

Flagknopantenne

 

Antenneforstærker

En antenneforstærker kan enten være integreret i antennens koblingsboks eller være en separat enhed, der monteres i nærheden af antennen.

Strømforsyning til forstærkeren sker gennem antennekablet fra en dekoderboks eller fra en separat strømenhed, der placeres der, hvor antennekablet slutter.

Forstærkeren skal være støjsvag, og det betyder, at den skal være mærket med et støjtal (noise figure) på 2.0 dB eller mindre.

Hvis signalet fra en antenne er kraftigt, kan en efterfølgende forstærkning resultere i en overstyring, der gør signalerne ubrugelige.

Hvis resultatet af en kanalsøgning virker besynderlig i forhold til den forventede signaldækning, bør man prøve at frakoble forstærkeren eller nedsætte forstærkningen.

Generelt anbefales det at fjerne gamle (analoge) filtre, kanalforstærkere og VHF/UHF samledåser.


Antennekablet

Mange UHF antenneinstallationer har været i brug siden etableringen af TV 2 i 1988, og det betyder at koaksialkablet i de forløbne år kan have fået mekaniske skader, at isoleringsmaterialet er mindre godt og at skærmen omkring koaksialkablet måske ikke er tilstrækkelig tæt til effektivt at kunne blokere for forstyrrende signaler.

Ejere af disse gamle antenneinstallationer bør derfor overveje at få installeret en ny dobbeltskærmet kabeltype (med både metalfolie og tråd omkring inderlederen), som sikrer mod forstyrrende signaler fra mobiltelefon, dataudstyr, trådløse routere og andre digitale apparater i hjemmet. Kablet skal være specificeret til 75 Ohm.

 

kabel

Dobbeltskærmet antennekabel

 

Antennekablet dæmper signalet, som derfor skal være så kort som muligt. Dæmpningen er typisk 20dB på 100 meter og et dyrt kabel (evt. med forsølvet inderleder) vil ofte dæmpe mindre end et billigt. Tilslutningsbokse skal være tætte for regnvand, rene og uden rustne eller korroderede klemmer. Kablet skal fastgøres, men må ikke trykkes sammen af kabelklemmer og ikke bøjes skarpt ved indføring gennem en væg, vindueskarm eller lignende. Hvis kablet ender i en enkelt vægtilslutningsdåse, skal den være uden dæmpning.

Hvad er digitalt antenne-tv

Den tekniske betegnelse for digitalt antenne tv er DTT (Digitalt Terrestrisk TV) eller DVB-T (Digital Video Broadcast - Terrestrial) der er præciseringen af digitalt distribueret tv, der modtages med egen antenne. I Danmark er sendenettet primært opbygget omkring de eksisterende TV 2 master, og derfor svarer signaldækningen da også stort set til den tidligere analoge TV 2 dækning.

Hvad er DVB-T2?

DVB-T2 er et avancerede DTT system, der kan tilbyde transmission af mere indhold på den samme båndbredde sammenlignet med DVB-T. Ved hjælp af den nyeste modulation og kodningsteknik er der her tale om en mere effektiv metode til at udnytte et givent spektrum til at levere lyd, billeder og data til både stationære og mobile modtagere. Overordnet er der tale om en 50 procent effektivitetsforøgelse i forhold til DVB-T.

 

Da Boxer-TV i april 2012 introducerede TV 2 HD var det i form af et DVB-T2 signal.

Tilgængelighed: Tekster for hørehæmmede på tekst-tv


UHF

TV-bånd i frekvensområdet 300 – 1.000 MHz, der bl.a. omfatter kanalnumrene 21 – 60

DR HD kanalens lydtilbud

HE-AAC

I henhold til NorDig specifikationerne er stereo default, men brugeren skal kunne vælge mellem stereo og 5.1, hvis begge formater sendes. Hvis der kun sendes 5.1 lyd, skal HT og analog ud være et downmix af 5.1 til stereo.


* HDMI kan være afhængig af signalering (E-EDID) – se mere i Nordig spec. version 2.1 www.nordig.org

 

HE-AAC

MPEG4 benytter lydsystemet HE-AAC, der også kan gengive surround lyd.


 

Surround lyd i digitale medier benytter såkaldt diskrete lydkanaler med en kanal til hver højttaler. De mest almindelige systemer har fem kanaler med fuld båndbredde samt en baskanal og kaldes derfor også i daglig tale for 5.1 lyd.

 

De fem kanaler med fuld båndbredde forsyner tre fronthøjtalere (venstre, midt og højre) samt to surround-højttalere placeret skråt bagved på højre og venstre side. Bashøjttaleren kan placeres mere frit.

Nyt lydsprog "Syn"

Lydsprog ”SYN” er et separat lydspor, der slås til/fra lokalt i tv modtageren.


Det er en fast brugerindstilling, der sikrer at lydsporet med Synstolkning automatisk kommer på og som dermed sikrer, at når der på samme tid sendes Synstolkning på flere kanaler, vil tv-modtageren automatisk vælge det rette lydspor.

 

Kabel- og satellit tv: I forbindelse med videredistribution på andre platforme vil lydsporet med ”Synstolkning” signaleres som ”andet sprog” eller alternativ lydspor.

Uplink

Programoverførsel fra jordstation til satellit.

Transponder

En kombineret sender og modtager. I satellitter er det således transpondere, der modtager signalerne fra de jordbaserede sendere og videresender dem – på en anden frekvens – til modtagernes parabolantenner.

Time Code (TC)

Tidsmarkering, der registreres ovenpå billedregistreringen. Hvert eneste videobillede rummer en kode for time, minut, sekund og frame. Der findes forskellige tidskodesystemer, hvoraf de mest almindelige er CTL, VITC, LTC eller EBU-kode. I USA arbejdes der med SMPTE-kode.

Teletext

Engelsk betegnelse for tekst-tv

tekst-tv

System til overførsel af tekstinformation samtidig med modtagelse af traditionelle TV-programmer

SMATV

Forkortelse, der dækker over to begreber:

 

1. Small Antenna TV: Udstyr til individuel satellitmodtagelse.

2. Satellite Master Antenna TV: Fællesantenneanlæg med satellit-TV.

Radiobølger

Elektromagnetiske bølger, der bevæger sig med lysets hastighed.

PPS (Pulses Per Second)

Enhed for transmissionssignalets hastighed

Post production

Efterbehandlingsfasen i video- og TV-produktioner, hvor der arbejdes med editering, effektlyd, musik osv.

Scaling

Fladskærme har et indbygget ”scaling kredsløb”, der kan sammenlignes med et skærmkort i en PC. Det betyder at ALLE billedformater, der modtages, bliver omregnet til skærmens pixelmønster samtidig med, at der foretages en overskandering på mellem 3 og 5 %, der betyder, at de yderste dele af billedet ikke vises på skærmen. Uanset om det modtagne billede har 1080, 720 eller 576 linjer, konverteres det til et progressivt billede og til ”skærmens pixelmønster”. (Der findes dog enkelte professionelle fladskærme, som kan indstilles til at vise ”Pixel to Pixel”). Der findes fladskærme med større opløsning end 1080 linjer, men de gør ikke HD billedformaterne 1080i/25 og 720p/50 ringere - snarere lidt bedre, fordi der i disse tilfælde er tale om en ”oversampling” i skærmen.

Elektronisk Program Guide (EPG)

EPG’en er digital tvs Elektroniske Program Guide, hvor man via fjernbetjeningen kan få vist programinformation om aktuelle programmer og en samlet programoversigt 7 dage frem. De enkelte stationers information om programmet, der sendes og det efterfølgende program vises i en ”infobar” (nu & næste) som typisk er placeret i bunden af billedet. Programoversigten for alle kanaler 7 dage frem vises derimod i Guiden.

Præsentation af EPG data afhænger af den enkelt DTT modtager. Mængden af data, der modtages, kan være forskellig, ligesom funktionalitet og det visuelle design kan variere fra modtager til modtager.

Kanaler og stationer i EPG

Alle kanaler på alle MUX viser EPG data via den fælles Elektronisk Program Guide.

Kanal 21 har forskelligt indhold i de 8 geografiske regioner, der udbredelsesmæssigt svarer til TV2 regionerne: De 8 kanal 21 regioner er: Nord, Midt-Vest, Østjylland, Syd, Fyn, Øst, Hovedstaden og Bornholm.

Kanal 21 er sammensat af en række forskellige stationers udsendelser i hver region, og de vil kun blive vist med et kanal navn, hvor tv stations navn ses i forbindelse med titlen på det enkelte program. Kanalnavn vil dermed altid være det samme uanset hvilken station der sender.

Navnet på den regionale kanal og en tv station vil altid stå hver for sig f.eks. Østjylland 16:00 - 17:00 Station x: lokal nyheder

EPG er tilpasset nordiske forhold

Den Elektroniske Program Guide (EPG) i DTT nettet i Danmark er baseret på åbne standarder og følger ”NorDig specifikationerne”, der er en udbygning af DVB standarderne tilpasset Nordiske forhold. EPG data distribueres via SI strømmen som ”DVB SI EIT p/f & schedule” og skal som minimum opfylde de obligatoriske krav i ”Nordig Unified specifikation V. 2.1.” og følge kommende opdateringer (se http://www.nordig.org).

HD billedformater

Der er 4 HD billedformater i Europa:

 

1. 720p/50 med 921.000 billedpunkter; progressivt og ukomprimeret fylder det 1,5 Gbit/s

 

2. 1080p/25 med 2.073.000 billedpunkter; progressivt og ukomprimeret fylder det 1,5 Gbit/s

 

3. 1080i/25 med 2.073.000 billedpunkter; interlaced og ukomprimeret fylder det 1,5 Gbit/s

 

4. 1080p/50 med 2.073.000 billedpunkter; progressivt og ukomprimeret fylder det 3.0 Gbit/s

 

Man kunne fristes til at tro, at 720p/50 billedformatet giver en ringere billedopløsning end formaterne med 1080 linjer. Men fordi billedfrekvensen i format 2 og 3 er halveret i forhold til det første format, er informationsmængden den samme. Og 720p/50 formatet, som rummer 50 helbilleder pr.sek., giver en større dynamisk opløsning end format 2 og 3.

Resultatet er, at 720p/50 formatet er mere velegnet til at vise TV billeder med bevægelse end format 2 med 25 helbilleder pr. sek. og format 3 med 50 delbilleder pr. sek.

Format 4 har dobbelt så stor informationsmængde med 50 helbilleder pr. sek., og har derfor også en bedre dynamisk opløsning end format 2 og 3. Formatet anvendes i nogle Blu-ray afspillere, og enkelte fladskærme kan modtage og vise det.

Fællesantenner og antenneforeninger

For mindre antenneforeninger vil det være mest fordelagtigt at videredistribuere de terrestriske multipleks uændret i deres kabelsystem, og således lade anlægget fungerer som et ”fællesantenne” anlæg. De tilsluttede husstande skal så hver især anskaffe en DVB-T dekoder eller en fladskærm med indbygget DVB-T dekoder - på samme måde som hvis de havde egen antenne på taget. Men det kræver, at anlægget kan videreføre UHF kanaler. Mange ældre fællesantenneanlæg er VHF frekvens-kanalrasteret med et udbud af 7 Mhz kanaler, og ikke UHF områdets 8 Mhz, og derfor kan de nye digitale multipleks ikke umiddelbart fordeles i ældre VHF fællesantenneanlæg.

De større kabelanlæg vil normalt remodulere de terrestriske signaler fra DVB-T standarden til DVB-C standarden, og vil desuden ofte indlægge andre programkanaler (f.eks. fra satellit) i de fordelte DVB-C multipleks. Her skal de enkelte husstande så anskaffe en DVB-C dekoder eller en fladskærm med indbygget DVB-C dekoder.

Hvad er en MUX?

I en MUX eller Multipleks samles, pakkes, kodes, komprimeres og udsendes flere tv kanaler på samme frekvens. Udover lyd- og billed-informationer rummer det digitale signal også informationer til den elektroniske programguide, DVB undertekster, tekst-tv mv. MUX1 og MUX2 er som Public Service tilbud ukrypterede og dermed gratis, og begge MUX har Must Carry status med undtagelse af DR HD og DR Ultra i MUX2.

 

MUX1
  • DR1
  • DR2
  • den lokale TV 2 Region
  • Ikke-kommercielt lokal-tv (opdelt som TV 2 Regionerne)

 

MUX2
  • DR Ramasjang
  • Folketings-tv
Ønsker du også at kunne modtage betalingskanaler fra BoxerTV skal der kunne isættes betalingskort i modtageren.

 

MUX3 - MUX5:

Betalingskanaler fra Boxer tv

Hvad er polarisering?

Ved at gøre radio/tv signaler enten vandret eller lodret polariserede er det muligt at placere de enkelte kanalers frekvenser tættere på hinanden. Ved modtagelsen af signalerne er det derfor vigtigt at være opmærksom på senderens polarisering og sørge for at den bliver matchet af antennen. Alle antenner kan modtage både lodret og vandret polariserede signaler alt efter hvordan de monteres. Specielt udendørs UHF-antenner er lette at indstille polariseringen på. Hvis signalet er vandret polariseret, skal antennens små tværpinde sidde vandret. Er der tale om et lodret polariseret signal, skal tværpindene sidde lodret. På de digitale aktive antenner uden tværpinde, er polariseringen ofte markeret på selve antennen.

Hvad er MPEG?

MPEG er en forkortelse af Motion Picture Expert Group, der har udviklet systemer og standarder til at komprimere lyd- og video-signaler og dermed skaffe plads til flere programmer på den samme frekvens.

Hvad er DVB Subtitles?

Undertekster, der sendes som en separat datastrøm sammen med billed og lydsignalet. Denne teknik sikrer, at seeren selv kan til eller fravælge underteksterne.

UHF antenner

Digitalt antenne tv modtages med en UHF antenne. Der findes både stueantenner og udendørsantenner. Udendørs UHF-antenner kendes også som TV 2 antenner, og i forbindelse med modtagelse af det digitale signal vil det ofte være muligt at benytte netop en gammel TV 2 antenne.

Uanset hvilken antennetype, du ønsker at benytte, skal du være opmærksom på, at den skal have den korrekte polarisering i forhold til senderen.

Hvis du er i tvivl om, hvilken type antenne netop du har brug for på din bopæl, kan du søge råd og vejledning hos den lokale antenneinstallatør.

Hvad er audiodiscription?

En service for blinde og svagtseende, som via et lydspor modtager en beskrivelse af billedindholdet.

Skal jeg benytte en udendørsantenne

Af dækningskortene fremgår det, hvor i landet det er nødvendigt at benytte en udendørsantenne. Hvis du bor i et sådant område, har du sikkert allerede en gammel TV 2 udendørsantenne, men for at få glæde af den skal du sikre dig, at den ikke er udstyret med et filter, der sammen med en eventuel forstærkerenhed ofte vil hæmme modtagelsen af det digitale signal. Mange steder i landet er det digitale signal så godt, at det kan modtages med en lille aktiv digital udendørs antenne i stedet for de noget større gitterantenner. Disse steder vil det ofte også være muligt at modtage signalet med en udendørsantenne, der er placeret på loftet, og som dermed ikke kan ses udefra.

Kan jeg modtage digitale antenne-tv signaler fra udlandet?

Hvis du bor i det sydlige eller østlige Danmark vil du have adgang til en større mængde hhv. tyske og svenske gratiskanaler. Du vil dog ikke kunne modtage betalingskanaler fra udenlandske tv-stationer, hvis modtagelsen kræver, at du har et betalingskort. Årsagen er, at alle tv stationer køber rettigheder til at vise især spillefilm og sport indenfor geografisk nøje afgrænsede områder, der typisk følger landegrænserne. Som bosiddende udenfor det pågældende lands grænse vil du derfor ikke kunne købe det nødvendige betalingskort.

Hvilken digital modtager skal jeg købe?

Der er flere typer digitale modtagere på markedet. Det vigtigste er at tage stilling til, hvilke kanaler du ønsker at se, og så købe den modtager der svarer til dit behov.

 

Vil du se DRs free-to-air kanaler sammen med TV 2 regionerne og folketingskanalen, kan du nøjes med en MPEG4 modtager uden betalingsmodul. Hvis du også ønsker at se TV 2, skal du have en Boxer-godkendt modtager og et betalingskort fra Boxer-TV.

Hvis du ønsker at abonnere på flere kanaler, skal du kontakte en distributør af enten antenne-tv, kabel-tv eller satellit-tv.

Hvilken type antenne skal der benyttes?

Antennefjernsyn modtages ved hjælp af en UHF-antenne, der findes i mange varianter.

Kan jeg benytte min gamle TV 2 antenne?

I de fleste tilfælde kan det godt lade sig gøre. Hvis du bor i et yderområde bør du sikre dig, at antennen er velegnet til at modtage de digitale kanaler, der kan modtages i dit område, og så bør du i øvrigt få fjernet både eventuelle analoge filtre og antenneforstærkere.

Er det muligt at modtage digitale signaler på en gammel analog antenne.

Selve antennen kender ikke forskel på analoge og digitale signaler så ”ja”.

Er det muligt at modtage digitalt antenne tv over hele landet?

Det er politisk besluttet, at ”så godt som alle ” skal have adgang til at modtage tv via egen antenne

Hvilket udstyr kræves der for at modtage digitalt antenne tv?

Der kræves en antenne, en digital modtager og en skærm.
Der skal benyttes en UHF antenne, der enten kan være en gammel TV 2 antenne eller en ny digital antenne. Antennen kan enten være en stueantenne eller en tagantenne
Modtageren kan enten være indbygget i fladskærmen eller en separat boks
Skærmen kan enten være en fladskærm eller et gammelt analogt billedrørsfjernsyn.

Hvordan modtager jeg digitalt tv, hvis mit gamle fjernsyn kun har en antenneindgang


Klik for stort billede

Det kræver at du tilslutter en DTT modtager med HF modulator udgang, og her kan du se hvordan den skal tilsluttes

Hvordan modtager jeg digitalt tv, hvis mit gamle fjernsyn har både scart og antenneindgang?

Som det fremgår nedenfor er der flere tilslutningsmuligheder


Klik for stort billede

Klik for stort billede

Klik for stort billede

Hvordan modtager jeg digitalt tv, hvis mit gamle fjernsyn har 2 scartstik og en antenneindgang?


Klik for stort billede

Hvordan tilslutter jeg flere apparater til mit gamle fjernsyn?

Som det fremgår nedenfor er der flere tilslutningsmuligheder


Klik for stort billede

Klik for stort billede

Klik for stort billede

Klik for stort billede

Hvordan tilslutter jeg mit gamle fjernsyn?


Klik for stort billede

Sådan tilslutter du dit Hi-Fi anlæg


Klik for stort billede

Sådan tilslutter du dit surround-anlæg.

Kan jeg modtage HD tv på mit gamle analoge fjernsyn, hvis jeg investerer i en MPEG4 boks?

Det er muligt både se billederne og høre lyden, men det vil være som standard tv og altså ikke med højopløste billeder og flerkanallyd

Jeg har et antenneudtag i væggen – betyder det, at jeg kan modtage de digitale antenne tv kanaler?

Måske. Hvis dit antenneudtag er forbundet til din egen tagantenne, kan det sikkert lade sig gøre.

Hvis du bor i en ejendom, hvor flere familier har adgang til det samme antennenet, er der tale om et fællesantenneanlæg. For at finde ud af, hvilken type signal, du modtager, må du kontakte anlæggets administrator. Der vil typisk være tale om enten et DVB-T eller et DVB-C signal og de to signaltyper kræver forskelligt modtageudstyr.

Hvilken antennetype skal jeg bruge i min båd/campingvogn?

Den letteste løsning er en UFO antenne, der er rundstrålet og dermed ikke er retningsfølsom. Det betyder, at den modtager alle signaler hele horisonten rundt, men det betyder også, at kraftige signaler let kommer til at undertrykke svagere signaler. I yderkanten af et dækningsområde, kan modtagelse fra en specifik sender hermed blive umuliggjort.

For at modtage både dansk og udenlandsk antenne-tv, skal jeg have flere antenner på taget. Er en flagknop-antenne et godt alternativ til de gamle "river"?

Kun hvis du bor i et område med god dækning. I yderområder vil en flagknopantenne ikke være velegnet

Kan jeg nøjes med en stueantenne?

Overordnet er sendenettet konstrueret til at stort set alle kan modtage de digitale signaler med udendørsantenne i 10 meters højde, men mange steder i landet vil det være muligt at modtage signalet med en stueantenne. Hvor det kan lade sig gøre, fremgår af de interaktive dækningskort, som du finder her

Jeg kan modtage de danske signaler med en stueantenne, men skal bruge en tagantenne for at modtage signaler fra Tyskland/Sverige. Er det muligt at samle signalet fra disse to antenner i et enkelt kabel?

Ja så længe der ikke er kanalsammenfald (hvor f.eks. en dansk og en svensk kanal benytter samme frekvens)

Jeg ønsker kun at se gratis-kanaler og benytter derfor egen antenne og parabol. Er det muligt at samle signalet fra disse to kilder i samme kabel?

Der findes multibokse, der samler parabol- og antenne-signalet.

Hvorfor er det ikke alle de gamle sendemaster, der benyttes til udsendelsen af digitalt tv (Øverup f.eks)?

Det digitale sendenet benytter primært masterne i det gamle TV 2 sendenet, der også er konstrueret til UHF frekvenser. DRs Næstved sender i Øverup er ikke en del af dette sendenet.

Har jeg krav på at modtage et godt antennesignal, når jeg har betalt licens?

Det digitale sendenet er opbygget således, at stort set alle kan modtage signalet med velegnet udstyr. Enkelte steder i landet vil det dog være nødvendigt at modtage signalet via enten satellit eller kabel, men det vedrører ikke licensen.

Hvem har bestemt, at det i yderområderne er en forudsætning for modtagelse, at den udendørs antenne skal placeres 10 meter over jorden?

Det fremgår af Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendenet.

Har DR pligt til at sikre, at jeg kan modtage et godt digitalt antenne tv signal, når jeg har betalt licens?

Nej. DR skal stille signalet til rådighed, men det er op til dig, hvordan du vil modtage det.

Hvorfor er vores antennesignal blevet ringere i løbet af sommeren?

Der er ikke tale om kalendermæssige forringelser i dækningen, men modtagelsen varierer over året som følge af skiftende høj- og lavtryk. Blade på træerne kan også dæmpe signalet.

Hvorfor modtager jeg den forkerte TV 2 region?

Sendenettet er opbygget mens der stadig fandtes amter. Den nye kommunestruktur betyder, at sendenettet visse steder i landet ikke følger grænserne i de nye regioner. Visse steder i landet kompenseres der for dette ved at sende naboregionens programmer tidsforskudt, men det er ikke alle steder.

Svensk fjernsyn udsendes på kanal 29 fra bl.a. Borås-senderen, og det giver kraftige forstyrrelser hos os i Nordjylland. Hvorfor har DR ikke valgt en anden frekvens eller fået svenskerne til at skrue ned for styrken?

Frekvensplanen for digitalt tv er et stort internationalt puslespil, hvor alle så vidt muligt skal have lige rettigheder. Men da alle lande ikke er lige store og geografisk ensartede, er det vanskeligt at stille alle helt lige. Derfor er det nødvendigt at indgå kompromisser for at få så mange sendemuligheder som muligt. Hvis Danmark ikke kunne bruge kanal 29 i Nordjylland, ville det have betydet, at vi eller svenskerne havde haft en sendemulighed mindre i de pågældende områder.

Hvorfor modtager jeg ingen undertekster?

Enten har du ikke slået dem til i modtagerens menu eller også kan din modtager slet ikke håndtere DVB Subtitles, der er en separat datastrøm, som sendes parallelt med lyd/billedsignalet.

Hvordan modtager jeg tekstning for hørehæmmede?

Der etableres en ny DVB subtitles kanal, der rummer både dialog tekstning og en beskrivelse af billedets lydside.

Hvem har besluttet rækkefølgen i den elektroniske programguide?

Rækkefølgen er resultatet af en forhandling mellem de to gatekeepere (DIGI-TV og BoxerTV)

Hvorfor er mit tv signal ringere om sommeren og i blæsevejr?

Atmosfæriske højtryk og træernes løv kombineret med blæst er store udfordringer for udsendelsen af radio/tv signaler. Højtrykkene er der ikke så meget at gøre ved, men ved at sikre at antennen placeres så langt fra store træer som muligt, kan generne herfra minimeres.

I vores bebyggelse må vi ikke sætte antenner på taget. Betyder det, at jeg ikke kan modtage det nye tv signal?

Ikke nødvendigvis. Måske bor du et sted, hvor det er muligt at modtage signalet med en stueantenne eller også kan du måske modtage signalet, hvis du placerer antennen på loftet, eller du kan benytte en lille aktiv udendørs digital-antenne.

Hvorfor er der forskel i signalkvaliteten mellem de forskellige MUX?

Der vil være mindre forskelle i dækningen (signalkvaliteten), fordi interferensen fra nabolandenes sendere er forskellig for de forskellige MUX'er. Desuden har Boxers MUX'er en smule mindre dækning end DIGI-TV, fordi DIGI-TV sender med et mere robust signal end Boxer. Til gengæld er der lidt mere plads i en Boxer-mux end i en DIGI-TV-mux.

Får jeg licensen tilbage hvis jeg ikke kan modtage gratiskanalerne og derfor er tvunget til at købe enten et kabel-tv eller satellit abonnement?

Gratiskanalerne i MUX1 og MUX2 stilles efter nøje præciserede retningslinjer til rådighed, men det er op til den enkelte seer selv at sikre modtagelsen.

Hvorfor skal jeg betale licens når jeg slet ikke har nogen digital tv modtager?

Hvis du i din husstand ikke har nogen form for udstyr, der kan modtage radio eller TV signaler, kan du blive fritaget for at betale licens.

Vil det digitale sendenet fortsat blive udvidet med flere hjælpesendere?

Ja. Der vil hele tiden blive registreret stadig mindre områder med mangelfuld signaldækning og her vil der blive opsat hjælpesendere. FM sendenettet blev således løbende udbygget gennem 30 år.