Ordbog

Alfabetisk opdelt oversigt med forklaringer på en række af de ord og begreber, der er en del af den digitale verden.

 • 3G

  Generel fælles betegnelse for tredjegenerations mobile kommunikationssystemer, der stammer fra Japan, og som blev introduceret i Europa i 2001-2002.

 • 10-bit billedbehandling

  Med 10-bit billedbehandling øges antallet af farvenuancer fra millioner til milliarder. 10-bit teknologi er kostbar, men sikrer til gengæld en væsentlig bedre billedkvalitet.

 • A2-stereo

  To-kanal lydsystem, der anvendes af tyske tv-stationer, hvor der sammen med billedet udsendes to separate lydkanaler. Der er ikke tale om et ægte stereosystem, men til gengæld åbner teknikken mulighed for at sende separate lydversioner på de to kanaler, således at en spillefilm f.eks. kan vises med originallyden på den ene kanal og en dubbet version på den anden. Alternativ til NICAM.

 • AC

  Alternating Current eller på dansk: Vekselstrøm.

 • AC-adapter

  Transformator, der omdanner 220 volt vekselspænding til f.eks. 12 volt jævnspænding.

 • Ambiofoni

  Stereofonisk lydgengivelse med højttalere anbragt rundt om lytteren.

 • Amplitude

  Højden på en bølge målt fra bund til top. Amplitude benyttes til at fastslå et signals styrke eller den kraft, hvormed det afsendes.

 • Analog

  En transmissionsmetode eller en teknik, hvor lyd, billeder eller data transporteres ved hjælp af et strøm- eller lyd-signal, der repræsenterer data, og som ved at variere eller modulere signalets styrke eller frekvens skaber en immitation eller simulering af det billede eller den lyd, der skal overføres. Den menneskelige stemme er analog og det samme er tilfældet med traditionelle celleopbyggede netværk. Digital er en kontrast til analog. I forbindelse med en digital transmission er der ikke tale om hverken imitation eller simulering, men derimod en numerisk oversættelse, der kan overføres som bits. Da det analoge signal spiller på alle strenge i forbindelse med en overførsel, er det teoretisk mere effektivt end et digitalt signal, der er reduceret til en kompleks serie af nuller og 1-taller, men denne fordel elimineres af et signal-to-noise forhold, der er mindst 1.000 gange højere end ved digitale transmissioner.

 • Antenne

  Afledt af latin, hvor det betyder følehorn. Er den del af et radio- eller tv-anlæg, der sender eller modtager radiobølger. Antenner til tv er som regel af aluminium, men kan i princippet udføres i alle former for elektrisk ledende materialer. En tv-antenne består normalt af en bom, hvorpå der på tværs er monteret et antal elementer. Selve antenneelementet kaldes dipolen, der har en længde på lidt under en halv bølgelængde af den frekvens, som antennen er konstrueret til. Foran dipolen sidder en række elementer, der kaldes for direktorer. Når disse er placeret vandret, er antennen indstillet til modtagelse af vandret polariserede signaler. Når direktorerne står lodret, er antennen indstillet til modtagelse af lodret polariserede signaler. Bag dipolen sidder en række hjælpeelementer, der kaldes for reflektorer, som ikke alene øger antennens følsomhed, men som også skærmer for bagfrakommende signaler.

 • API

  Applications Programme Interface er et sprog og et meddelelsesformat, der sikrer, at et transmitteret applikationsprogram kan kommunikere med en digital modtagers styresystem.

 • Billedkvalitet

  Kvalitetsforskellen på gode og dårlige fladskærms-tv er langt større end på billedrørs-modeller.

 • Bit

  Binary Digit: Den mindste form for information i digitale systemer. Bits findes som enten 1-taller eller 0 (nuller) og er som oftest fysisk repræsenteret ved, at der tændes eller slukkes for en elektrisk spænding. I sig selv har en bit kun ringe værdi, men i grupper kan de overføre bogstaver, tal og andre former for data. En gruppering af otte bits kaldes en byte.

 • Bluetooth

  Oprindelig udviklet af Ericsson som en trådløs radioteknologi til brug på meget korte afstande og dermed et forbindelsesled mellem mobiltelefoner, computere, printere, digitale kameraer og andre elektroniske enheder uden brug af kabler.

 • Båndbredde

  Bredden af en kommunikationskanal eller dennes kapacitet. Analog båndbredde måles i hertz (Hz). Digitale båndbredder betegner kapaciteten, dvs. mængden af data, der overføres i bits per sekund uden forvrængning. Båndbredden i et radiosignal er den del af frekvensspektret, som radiosignalet optager. Måles i Hertz (Hz). Et tv-signal i VHF-båndet optager f. eks. 7 MHz . Udtrykket anvendes også om kapaciteten i telekabler. Båndbredden er f.eks. afgørende for hvor mange tv- og radioprogrammer, der kan sendes samtidig gennem et kabel eller via en satellit. På digitale kommunikationskanaler måles kapaciteten i bits per sekund (eller ofte i millioner bits per sekund, MBit/s ). Båndbredde skal ikke forveksles med ordet ”bånd”, som når en trådløs telefon anvender 1800 MHz-båndet. Båndbredden er den del af frekvensspektret, som signalet optager. En kanals båndbredde eller størrelse er i forbindelse med trådløs kommunikation afgørende for, hvor hurtigt transmissionerne finder sted. Det tager længere tid at overføre data gennem en smal kanal end at overføre den samme mængde data gennem en bred kanal.

 • CA

  Conditional Access betyder, at signalet er betalingskodet. For at dekode signalet kræves der et CA modul, der typisk er udstyret med et smartcard.

 • CATV

  Community Antenna TV er den oprindelige betegnelse for Kabel-TV og dækker i dag alle former for små og store fællesantenne-anlæg.

 • COFDM

  Coded orthogonal frequency-division multiplex: modulationssystem til digitalt, jordbaseret radiospredningssystem, der er specificeret af Digital Video Broadcasting-projektet til brug for DTT og digital radio (DAB).

 • Dekoder

  Enhed, der kan læse et kodet signal og herefter omsætte det til et ukodet signal. Benyttes bl.a. til at ”åbne” betalings-tv programmer.

 • Distribution

  Almindeligt anvendt betegnelse for fremføring af broadcast-programmer til de senderstationer, hvorfra de udsendes til lyttere og seere.

 • DTT

  Digital Terrestrial Television eller på dansk Digitalt Terrestrisk TV. Betegnelse for sendemastbaseret digitalt fjernsyn, der også kendes som DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial).

 • DVB

  Digital Video Broadcasting. Europæisk transmissionsstandard for digital broadcasting via satellit (DVB-S), kabel (DVB-C) og terrestriske net (DVB-T, der i Danmark kaldes DTT).

 • DVD

  Betød oprindeligt Digital Video Disk, men står nu for Digital Versatile Disk.

 • EBU

  European Broadcasting Union er en europæisk organisation, der formulerer fælles standarder for tv- og radiotransmission og fordeler frekvenser på de forskellige bånd.

 • End-to-end

  Begreb inden for broadcast- og medieproduktion, der anvendes til at beskrive hele det forløb, programmaterialet gennemgår fra optagelse til udsendelse og arkivering.

 • Enhanced

  Tillægsinformation til radio- og tv-programmer, informationstjenester, nyhedsoversigter osv. ”Enhanced tv ” bruges oftest som betegnelse for interaktivt tv, der ikke kræver en returkanal. Interaktive tv-tjenester, som kræver en returkanal, benævnes ”Interactive tv ”.

 • EPG

  Elektronic Program Guide viser på tv-skærmen en oversigt over de kanaler, programmer og datatjenester, der findes på en digital platform.

 • ETSI

  European Telecommunications Standards Institute, der er det europæiske standardiseringsinstitut for telekommunikation.

 • Eye scanning

  Udtryk for den måde som øjet normalt læser f.eks. billeder på. Bevægelsen er instinktivt fra venstre mod højre, og det har i filmsammenhænge indflydelse på f.eks. placering af personer og genstande fra et klip til det næste, hvis man ikke ønsker, at øjet skal lede efter det centrale motiv.

 • Frekvens

  Antallet af bølger eller kredsløb, der kan skabes på et sekund. Frekvens måles i hertz (Hz). 1 Hz er den frekvens, hvor der hvert sekund gennemføres et enkelt kredsløb eller skabes en enkelt bølge.

 • FWA

  Fixed Wireless Access betyder luftbåren transmission mellem synlige (line of sight) stationære enheder.

 • Fødehorn

  Rørformet del af en parabolantenne, der er placeret i brændpunktet, hvor det opsamler den modtagne energi fra parabolskålen.

 • Gatekeeper

  En platformsoperatør, som mod betaling udbyder pakker af radio- og/eller tv-kanaler samt evt. EPG og andre tjenester.

 • Grade A panel

  Fladskærms-paneler findes i to kvaliteter: Grade A og Grade B. Grade A er første sortering, som lever op til de strengeste kvalitetskrav.

 • GRP

  Gross Rating Point er en måleenhed, der viser, hvor mange personer, der har set et specifikt budskab i tv.

 • HDMI-indgang

  Fremtidens standard for tabsfri, digital overførsel af lyd og billede.

 • HD-ready

  Hvis fjernsynet er udstyret med et HD-ready logo, overholder det kravene til opløsning og tilslutninger for fremtidens højopløste tv-standarder. Logoet er dog i sig selv ingen kvalitetsgaranti, da et tv-apparat af ringe kvalitet sagtens kan være HD-ready! .

 • HDTV

  High Definition Television er et tv-format, der kan levere levende billeder i meget detaljeret (høj) opløsning.

 • Hertz

  Måleenhed for frekvens. En hertz (Hz) svarer til én bølgecyklus pr. sekund. MHz = 1.000.000 Hz. Opkaldt efter den tyske fysiker Heinrich Rudolf Hertz (1857 – 94), der var den første, der frembragte elektromagnetiske bølger og påviste, at de udbredte sig med lysets hastighed.

 • Hi Vision

  Japansk HDTV-system, der opererer med 1125 linier og en billedfrekvens på 60 Hz. Er helt inkompatibelt med det eksisterende japanske NTSC-system og kræver derfor, at forbrugerne investerer i helt nyt udstyr.

 • HomeLAN

  Home Local Area Network er et netværk i hjemmet, hvor to eller flere computere forbindes trådløst eller via kabel. Anvendes også som betegnelse for kablet eller trådløs sammenkobling af alt elektronisk udstyr i hjemmet via en ”gateway” eller en Home Server (som er en PC, der styrer alt hjemmets udstyr og kommunikation).

 • Interaktivt tv

  En kombination af video- og computerteknik, der åbner mulighed for, at den enkelte seer kan kommunikere direkte med et live-udsendt tv-program.

 • Interlacing

  Et videobillede, der består af to delbilleder, hvor de vandrette linier sammenflettes elektronisk (interlacing) for at undgå synlig flimren.

 • iPod

  Oprindeligt en MP3-afspiller fra Apple med plads til op til 7.500 musiknumre på den indbyggede harddisk. Er i dag betegnelsen for en bærbar GB harddisk.

 • IPTV/IPDC

  ”IP” står for Internet Protocol og ”TV” og ”DC” betyder, at der er tale om transmission af billeder eller tjenester (datacast) via Internettet, som kan modtages på PCer, mobiltelefoner og andre digitale enheder.

 • IPv6

  Internet Protocol Version 6, der er designet til at løse det eksisterende IPv4-systems mangler med hensyn til datasikkerhed og antal URL-adresser.

 • ITU

  International Telecommunications Union. International organisation for 188 medlemsstater med hovedkvarter i Geneve i Schweiz, der med repræsentanter for både offentlige instanser og en række private sektorer godkender standarder for telefon- og data-kommunikationssystemer.

 • Jitter

  Betegnelse for den unøjagtighed, der opstår som følge af tidsforsinkelsen i forbindelse med transmission af digitale audio- og videosignaler. Giver sig udslag i små hurtige horisontale og vertikale afvigelser på skærmen på grund af faseafvigelser i det synkroniserede signal.

 • LCD

  Liquid Crystal Display, hvor flydende krystaller bringes til at lyse ved hjælp af elektricitet. Er på grund af et meget lavt strømforbrug især velegnet til transportabelt udstyr.

 • Mediaplayer

  Software, der sikrer, at streamede lyd- og billedtransmissioner kan modtages og vises på en computer.

 • MPEG

  Moving Pictures Expert Group, der har sikret en international ISO/ITU standard for komprimering af video. Der er forskellige niveauer af [MPEG] komprimering, der kendetegnes af det tal, der hæftes på - f.eks. MPEG2, MPEG4, MPEG7/21- hvor [DVB]/MPEG2 er de facto-standarden for ”digitalt tv”.

 • Multipleks

  Multipleks/Multiplex/Mux er alle udtryk for den digitale afvikling af radio- og tv-kanaler. Hvor f.eks. en analog tv-kanal fylder 7-8 MHz i hhv. VHF- eller UHF-frekvensområdet, kan den samme frekvens anvendes til digital udsendelse, hvor man så i stedet taler om båndbredde i form af antal bit pr. sekund. En analog tv-kanal kan i broadcast-kvalitet komprimeres til 4-6 Mbit/s, og som en digital tv-kanal kan flere tv-kanaler derfor udsendes på samme frekvens. Der er forskellige komprimeringsteknologier og forskellige båndbredder afhængig af, om det er jordbaseret, kabel, satellit eller Internettet.

 • Must Carry

  Distributionsnet for radio og tv (altså kabel- og satellit-tv netværker) er pålagt en forpligtelse til - uden beregning - at formidle nationale, regionale og lokale Public Service radio- og tv-kanaler.

 • NTSC

  NTSC betyder National TV Standards Committee, der er navnet på den gruppe, der har udviklet den tv-standard, der benyttes i USA, Canada, Japan, Sydkorea og en række central- og sydamerikanske landet.  NTSC er også navnet på selve standarden.

 • NVOD

  Near video on demand: Tidsforskudte udsendelser af samme indhold, der betyder, at brugeren (næsten) selv kan vælge starttidspunkt.

 • Podcasting

  Begreb for opsamling/download af allerede udsendte komplette (radio/lyd) programmer. For tv/video kaldes det for ”Vidcast”, men dette er endnu ikke så udbredt.

 • PSB

  Public Service Broadcast, der er helt eller delvis licensfinansieret.

 • PVR

  Personal Video Recorder, som i USA kaldes for en DVR (Digital Video Recorder). I begge tilfælde er der tale om en harddiskbaseret videooptager.

 • QAM

  QAM er en forkortelse for Quadrature Amplitude Modulation, der er en modulationsteknik, der genererer fire bits ud af hver baud. Det betyder, at 600 baud linie (600 signalskift pr. sekund) med denne teknik effektivt kan transmittere 2.400 bits pr. sekund.

 • QoS

  Quality Of Service er betegnelsen for et defineret ydelsesniveau i datakommunikationssystemer (f.eks. at der ikke er ”huller" i lyden i telefoni via Internettet).

 • RFID

  Radio Frequency IDentification. Forventet erstatning for de nuværende stregkoder - men en radioteknologi, der kan anvendes til meget andet - bl.a. tracking af varer i butikker, på lagre og under transport.

 • SFN

  Single Frequency Network. Digitalt tv og radio kan udsendes på en sådan måde, at det er den samme frekvens, der anvendes på alle sendere inden for et område (selvfølgelig under forudsætning af, at det udsendte signal fra alle sendere er det samme). For analogt tv og radio kan nabosendere ikke anvende samme frekvens, da det vil resultere i interferens.

 • SI

  Service Information, der er en del af det digitale broadcast-signal, kan benyttes i forbindelse med bl.a. privat optagelse af tv-programmer.

 • SMATV

  Satellite Master Antenna TeleVision, der benyttes som betegnelse for kabeldistribuerede fællesantenneanlæg.

 • SDTV

  Standard Definition TV. Digitale tv-signaler med samme billedopløsning som analogt tv.

 • STB

  Set Top Boks (STB) er en dekoder, der afkoder de digitale teknisk krypterede signaler, og som i betalingsforhold gør det muligt at identificere den enkelte kunde/seer.

 • Surround lyd

  I DTT-sammenhæng er der tale om Dolby Digital 5.1, der er velegnet til hjemmebiografens lydside.

 • Tuner

  En god tuner sikrer også et godt billede ved modtagelse af almindelige tv-signaler. Mange billige tv lever ikke op til dette, så bed om at se tv'et med et antennesignal - ikke kun en dvd - inden der træffes beslutning om køb! En digital tuner kan modtage digitale tv-signaler og findes enten som en separat tuner-box eller en indbygget DVB-T tuner. Det er vigtiogt at få truffet det rigtige valg inden der købes nyt for det er ikke muligt at få en indbygget DVB-T tuner eftermonteret.

 • UMTS

  Universal Mobile Telephone System, som er ITUs (International Telecommunications Unions) betegnelse for en fælles verdensstandard for 3G.

 • Uplink

  Uplink er betegnelsen for det sted, hvor radio- og tv-kanaler kodes og sendes op til en satellits såkaldte transpondere, som herefter sender signalet retur til den enkelte husstands parabolmodtager.

 • URL

  Uniform Ressource Locator er Internettets ”telefonnummer”. Betegnelsen www-noget-punktum-landekoden er i virkeligheden en numerisk (tal)streng, som gør det muligt at identificere hjemmesider, servere, databaser mv.

 • WebTV

  Oprindelig Micosofts betegnelse for data via Internettet til tv-apparater. Findes nu også i en version med streamet tv (og IPTV) til Windows Media Player, der kaldes for MSNTV2. (Bruges også i betydningen Webcast).

 • WiFi

  Wireless Fidelity. Oprindeligt kendt som standarden IEEE 802.11b, der benyttes til trådløse netværk. Er i dag et begreb for al trådløs datakommunikation inden for mindre afstande og dækker bl.a. også Bluetooth og nye standarder i 802.11 a- g.

 • WIMAX

  World Interoperability for Microwave Access Inc., er en organisation, der blev grundlagt i 2001 med det formål at fremme brugen af den trådløse bredbåndsstandard 802.16.

 • WLAN

  Wireless Local Area Network: Trådløst lokalt datanetværk, der binder computere og/eller andet udstyr sammen.